ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوء

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] (اِ.) 1 - بدی ، شر. 2 - زشتی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ