ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سهستن

فرهنگ فارسی معین

(سَ هِ تَ) [ په . ] (مص ل .) 1 - نمایان شدن ، ظاهرشدن . 2 - نگریستن . 3 - ترسیدن ، رمیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ