ترجمه مقاله

سمایی

فرهنگ فارسی معین

(سَ) [ ع . ] (ص .) آسمانی .
ترجمه مقاله