ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سماکار

فرهنگ فارسی معین

(سَ) (ص .) خدمتکار، خدمتکار میخانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ