ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلیقه

فرهنگ فارسی معین

(سَ قِ) [ ع . سلیقة ] (اِ.) 1 - طبع ، سرشت . 2 - ذوق .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ