ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفینه

فرهنگ فارسی معین

(سَ نَ یا نِ) [ ع . سفینة ] (اِ.) 1 - کشتی . 2 - جُنگ ، مجموعه ای شامل اشعار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ