ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفاله

فرهنگ فارسی معین

(سُ لَ یا لِ) [ ع . سفالة ] (اِ.) ته و فرود چیزی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ