ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالت

فرهنگ فارسی معین

(سَ لَ) [ ع . سفالة ] 1 - (مص ل .) حقیر شدن . 2 - (اِمص .) حقارت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ