ترجمه مقاله

سرشت

فرهنگ فارسی معین

(س رِ) (اِ.) نهاد، فطرت .
ترجمه مقاله