ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافکنده

فرهنگ فارسی معین

( ~ . اَ کَ دَ یا دِ) (ص مف .) 1 - شرمسار. 2 - فروتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ