ساویس

فرهنگ فارسی معین

(وِ) (اِ.) 1 - پنبه زده شده که لای جامه بگذارند. 2 - هر چیز گرانبها.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما