ترجمه مقاله

سازگار

فرهنگ فارسی معین

(زْ) (ص فا.) 1 - سازش کننده . 2 - موافق . 3 - همآهنگ . 4 - گوارا. 5 - سزاوار. 6 - قانع ، خرسند.
ترجمه مقاله