ترجمه مقاله

سازمند

فرهنگ فارسی معین

(مَ) (ص مر.) 1 - ساخته و آماده . 2 - سازگار. 3 - سزاوار.
ترجمه مقاله