ترجمه مقاله

سابوتاژ

فرهنگ فارسی معین

(بُ) [ فر ] (اِ.) خرابکاری عمده در کارخانه ، معادن ، قطار آهن و غیره ؛ تخریب پل ها، جاده ها و غیره .
ترجمه مقاله