ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زینهار

فرهنگ فارسی معین

(یْ) [ په . ] = زنهار: 1 - (اِ.) پناه ، امان ، مهلت . 2 - ضمانت . 3 - امانت . 4 - شبه جمله که برای تنبیه و تحذیر گویند به معنای دور باش ، حذر کن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ