ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده

فرهنگ فارسی معین

(دِ) [ ع . زیادة ] افزونی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ