ترجمه مقاله

زمرّد

فرهنگ فارسی معین

(زُ مُ رُّ) [ معر - یو. ] (اِ.) یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سبز که در جواهرسازی به کار می رود.
ترجمه مقاله