ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زلف

فرهنگ فارسی معین

(زُ لْ) (اِ.) گیسو، موی سر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ