ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغند

فرهنگ فارسی معین

(زَ غَ) (اِ.) آواز بلند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ