ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاولانه

فرهنگ فارسی معین

(ز وú نَ) (اِ.) بندی آهنی که با آن دست و پای گناهکاران یا چهارپایان را می بستند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ