رکود

فرهنگ فارسی معین

(رُ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) ساکن شدن ، ایستادن . 2 - برجای بودن . 3 - کساد.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما