ترجمه مقاله

رژیم

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ فر. ] (اِ.) 1 - حکومت ، نوع حکومت . 2 - دستورالعمل برای غذا خوردن . 3 - طریقه ، روش ، قاعده .
ترجمه مقاله