ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روهینا

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) = روهنی : شمشیر، شمشیر جوهردار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ