ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفقاء

فرهنگ فارسی معین

(رُ فَ) [ ع . ] (اِ.) جِ رفیق ؛ دوستان ، یاران .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ