ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفاء

فرهنگ فارسی معین

(رَ) [ ع . ] (ص فا.) (اِمص .) پیوستگی ، سازگاری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ