ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفاء

فرهنگ فارسی معین

(رَ فّ) [ ع . ] (ص .) رفوگر، رفوکننده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ