ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رشادت

فرهنگ فارسی معین

(رَ دَ) [ ازع . ] (اِمص .) دلیری ، شجاعت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ