ترجمه مقاله

رشاء

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ ع . ] (اِ.) ریسمان . ج . ارشیه .
ترجمه مقاله