ترجمه مقاله

رخت

فرهنگ فارسی معین

(رَ) [ معر. ] (اِ.) 1 - لباس ، جامه . 2 - کالا، متاع . 3 - بار و بنه .
ترجمه مقاله