ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رباخوار

فرهنگ فارسی معین

(رِ. خا) [ ع - فا. ] (ص فا.) نزول خور، آن که ربا خورد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ