ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رایحه

فرهنگ فارسی معین

(یِ حِ) [ ع . رایحة ] (اِ.) بوی ، بوی خوش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ