ترجمه مقاله

راست آمدن

فرهنگ فارسی معین

(مَ دَ) (مص ل .) سازگار شدن ، هماهنگی یافتن .
ترجمه مقاله