ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادیولگ

فرهنگ فارسی معین

( ~. لُ) [ فر. ] (اِمر.) پرتوشناس ، رادیولوژیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ