ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادیولوژی

فرهنگ فارسی معین

( ~. لُ) [ فر. ] (اِمر.) شاخه ای از پزشکی که با استفاده از پرتو ایکس و انواع پرتوها به تشخیص و درمان بیماری کمک می کند، پرتوشناسی (فره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ