ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] 1 - (پش .) پیشوندی است به معنای صاحب ، دارنده . مؤنثِ «ذو». 2 - (اِ.) حقیقت هر چیز.3 - فطرت ، جبلت . ~4 - جسم . 5 - جوهر، گوهر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ