ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دین پژوه

فرهنگ فارسی معین

(پَ) 1 - (ص فا.) پژوهندة دین ، جویندة دین . 2 - (اِمر.) روز پانزدهم از هر ماه ملکی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ