ترجمه مقاله

دیزی

فرهنگ فارسی معین

(اِمر.) ظرف سفالین یا سنگی که در آن معمولاً آبگوشت پزند.
ترجمه مقاله