ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوربین

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) نوعی وسیله برای گرفتن عکس یا فیلم برداری یا دیدن اجسام دور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ