ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دماثت

فرهنگ فارسی معین

(دَ ثَ) [ ع . دَماثَة ] (مص ل .) نرم خو شدن ، نرم خویی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ