ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریواس

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (اِمر.) 1 - چهارچوب درِ خانه . 2 - چهار طرف در خانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ