ترجمه مقاله

دادرسی

فرهنگ فارسی معین

( ~.) (حامص .) 1 - به داد مظلوم رسیدن . 2 - رسیدگی به دادخواهی دادخواه ، محاکمه .
ترجمه مقاله