ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیلتاش

فرهنگ فارسی معین

(خِ) [ ع - تر. ] (اِمر.) 1 - فرماندة سواران . 2 - همقطار، هم گروه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ