ترجمه مقاله

خیط شدن

فرهنگ فارسی معین

(شُ دَ) (مص ل .) (عا.) بور شدن ، شرمنده گشتن .
ترجمه مقاله