ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلیه

فرهنگ فارسی معین

(خَ یِّ) [ ع . خلیة ] (اِ.) کندوی عسل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ