ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطوط

فرهنگ فارسی معین

(خُ) [ ع . ] (اِ.) جِ خط . 1 - خط ها. 2 - بنفشه ها. 3 - رشته ها، راه ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ