ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک افزار

فرهنگ فارسی معین

( ~. اَ) (اِمر.) دانه های خشک خوردنی مانند عدس ، نخود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ