ترجمه مقاله

خشکیدن

فرهنگ فارسی معین

(خُ دَ) (مص ل .) پژمرده شدن .
ترجمه مقاله