ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشکانج

فرهنگ فارسی معین

(خُ نَ) (ص .) بسیار لاغر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ