ترجمه مقاله

خرکچی

فرهنگ فارسی معین

(خَ رَ) (ص .) آن که خر را کرایه دهد؛ خربنده .
ترجمه مقاله