ترجمه مقاله

خرامنده

فرهنگ فارسی معین

(خُ مَ دِ) (ص فا.) آن که با ناز و تکبر راه رود.
ترجمه مقاله